علیرضا لاهوتی اشکوری

تعداد بازدید:۳۲۲۶

نام و نام­ خانوادگی: علیرضا لاهوتی اشکوری

سال تولد: 1370

نشانی: تهران، نارمک، خیابان حیدرخانی، خیابان ملک­ لو، پلاک 188 و 190

تلفن: 77455001-021

دورنگار: 77455003-021

ایمیل:  a.lahooti@jdevs.ir

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مهندسی برق- گرایش قدرت، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق- گرایش الکترونیک قدرت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران
 • کارشناسی مهندسی برق- گرایش الکترونیک، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

مسئولیت­: پژوهشگر ارشد

سوابق پژوهشی:

 • همکاری با جهاد دانشگاهی علم و صنعت– گروه پژوهشی منابع تغذیه صنعتی- از سال 1393 تاکنون
 • عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه– از سال 1393 تاکنون
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت درایو موتورهای الکتریکی
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت سیستم‌های کنترل مبتنی بر پردازنده های DSP
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه صنعتی و مبدل‌های الکترونیک قدرت
 • فعالیت در حوزه طراحی و ساخت سیستم‌های هوشمند مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر میکروکنترلر

انتشارات:

الف - مقالات در نشریات علمی

مقالات انگلیسی

 • Izadi, M., Mosallanejad, A., Lahooti Eshkevari, A. An improved coupled inductor-based quadratic step-up DC–DC converter with a high step-up factor and reduced voltage overshoot on the power switch. IET Power Electronics. 00, 1–19 (2023).
 • Karimi Hajiabadi, M, Lahooti Eshkevari, A, Abdoli, I, Mosallanejad, A, Salemnia, A. A quadratic step-up dc-dc converter with high gain, reduced voltage stress, and component counts. International Journal of Circuit Theory Applications. 2023; 51(5): 2186- 2206.
 • Karimi Hajiabadi, M., Lahooti Eshkevari, A., Mosallanejad, A. A bidirectional two‐input step‐up DC–DC converter with high gain, continuous input current, and common‐ground for EVs and renewable energy systems. IET Power Electronics. 2022; 1-19.
 • Abdoli, I, Hajiabadi, MK, Mosallanejad, A, Lahooti Eshkevari, A. A single-phase p-type ac–ac converter with reduced components count and high boost factor. International Journal of Circuit Theory Applications. 2022; 1-19.
 • Izadi, M., Mosallanejad, A., Lahooti Eshkevari, A. A non-isolated quadratic boost converter with improved gain, high efficiency, and continuous input current. IET Power Electronics. 00, 1–16 (2022).
 • Lahooti Eshkevari, A, Mosallanjed, A, Sepasian, M. A high step-up dc-dc converter based on P-impedance source with reduced voltage stress. International Journal of Circuit Theory Applications. 2022; 50(8): 2865- 2886.
 • Keshavarzian, A., Lahooti Eshkevari, A., Abdoli, I., Karimi Hajiabadi, M., Farzi, M., Arefian, M. A novel bidirectional synchronized transfer method for multilevel electric drive systems based on discrete Fourier transformation. IET Power Electronics. 2022; 1–13.
 • Karimi Hajiabadi, M, Lahooti Eshkevari, A, Mosallanejad, A, Salemnia, A. Non-isolated high step-up DC/DC converter for low-voltage distributed power systems based on the quadratic boost converter. International Journal of Circuit Theory Applications. 2022; 1- 19.
 • Lahooti Eshkevari, A., Mosallanejad, A., Sepasian, M. Improving step-up gain and efficiency in non-inverting buck-boost dc-dc converter using quasi-Z impedance network. IET Power Electronics. 15, 109– 122 (2022).
 • Eshtiaghi, P, Lahooti Eshkevari, A, Mosallanejad, A. A step-up dc–dc topology with high gain, continuous input current, and low-voltage stress on power switch. International Journal of Circuit Theory Applications. 2021; 1- 22.
 • Abdoli, Iman, Lahooti Eshkevari, Alireza, Mosallanejad, Ali. "In depth study of two solutions for common mode current reduction in six-phase machine drive inverters." Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 29.3 (2021).
 • Lahooti Eshkevari, A, Ghaffarpour Sadighi, H, Salemnia, A, Mosallanejad, A. A new high‐efficiency interleaved step‐up converter with zero‐voltage switching, zero‐current switching, and common‐ground features for stand‐alone electric vehicle charging stations. International Journal of Circuit Theory Applications. 2021; 1‐ 20.
 • Lahooti Eshkevari A, Mosallanejad A, Sepasian MS. Design, analysis, and implementation of a new high-gain P-type step-up DC/DC converter with continuous input current and common ground. IET Power Electronics. 2021; 14:225–238.
 • Esmaeili Jamakani B, Mosallanejad A, Afjei E, Lahooti Eshkevari A. Investigation of triple quadrature pad for wireless power transfer system of electric vehicles. IET Electrical Systems in Transportation. 2021;1–11.
 • Ghasimi S, Lahooti Eshkevari A, Mosallanejad A. A high-gain IΓ-source hybrid single-phase multilevel inverter for photovoltaic application. IET Power Electronics. 2021; 14:106–119.
 • Babaee Vandishi M, Lahooti Eshkevari A, Salemnia A, Mosallanejad A. A new quasi-Z-source switched-boost four-switch three-phase inverter with independent shoot-through and non-shoot-through modulation indexes. IET Power Electronics. 2021;1–14.
 • Lahooti Eshkevari A, Mosallanejad A, Sepasian M. A new configuration for four-switch three-phase inverters based on a switched-capacitor step-up cell for electric vehicles application. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2020;28(8):3402-3418.
 • Lahooti Eshkevari A, Torkaman H. Simplified model predictive current control of non-sinusoidal low power brushless. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences. 2020;28(4):2288–2302.
 • Lahooti Eshkevari, Alireza; Mosallanejad, Ali; Sepasian, Mohammadsadegh: 'In-depth study of the application of solid-state transformer in design of high-power electric vehicle charging stations', IET Electrical Systems in Transportation, 2020, 10, (3), p. 310-319.
 • Lahooti Eshkevari, A. Mosallanejad and M. Sepasian, "Design, Modelling, and Implementation of a Modified Double-Switch Flyback-Forward Converter for Low Power Applications," IET Power Electronics, 2018.
 • Lahooti Eshkevari, A. Mosallanejad and M. Sepasian, "Design and analysis of a simple predictive power controller for a 1.0‐kV single‐phase NPC PWM rectifier," International Journal of Circuit Theory and Applications, pp. 1-17, 2018.

ب - مقالات در مجامع ملی و بین المللی

مقالات انگلیسی

 • Lahooti Eshkevari, A. Mosallanejad, MS. Sepasian, “A New Step-Up DC/DC Converter Based on LCCT Z-Source and Switched-Capacitor Cell”, “in IEEE 11th Power Electronics, Drive Systems & Technologies (PEDSTC)”, Tehran, 2020.
 • M. Babaee Vandishi, A. Lahooti Eshkevari, A. Salemnia, “A New Neutral-Point Clamped Based LLC Converter with Self-Sustained Resonant Controller”, “in IEEE 34th International Power System Conference (PSC 2019)”, Tehran, 2019.
 • Lahooti Eshkevari, M. Farzi and M. Arefian, "Design of a New High-Frequency Power Converter for Electrostatic Precipitators," in IEEE 9th Power Electronics, Drive Systems & Technologies (PEDSTC), Tehran, 2018.
 • Lahooti Eshkevari and M. Zare, "Quasi-Resonant Switch-Mode Isolated Lithium-Ion Battery Charger with CC-CV Modes of Operations Using Secondary Side Controller," in IEEE 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2017), Tehran, 2017.
 • Lahooti Eshkevari and M. Arasteh, "Virtual Flux based Model-Predictive Direct Power Control of Three-Phase Three-Level NPC PWM Rectifier," in IEEE 8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies (PEDSTC), Mashhad, 2017.
 • Lahooti Eshkevari and M. Arasteh, "Model-Predictive Direct Power Control of Three-Phase Three-Level NPC PWM Rectifier," in IEEE 8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies (PEDSTC), Mashhad, 2017.

افتخارات:

 • دریافت جایزه پژوهشگر برتر، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1401
 • پژوهشگر نمونه، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، سال 1401
 • دانش‌آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی
 • دانش‌آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
 • دریافت جایزه مقاله برتر در نهمین کنفرانس بین­ المللی الکترونیک قدرت و درایو-PEDSTC2018 برای Design of a New High-Frequency Power Converter for Electrostatic Precipitators