سال ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۳۱۳

مقالات در نشریات علمی

 

  • Mehdi Shahrdad, Mehdi Chehel Amirani, “Detection of preterm labor by partitioning and clustering the EHG signal”, Biomedical Signal Processing and Control,volume 45, (2018) 109–116.
  • Mohammad Pichan, Mohsen Karimi & Hamid Simorgh, “Improved low-cost sliding mode control of 4-leg inverter for isolated microgrid applications”, Wiley: International Transaction on Electrical Energy Systems, (2018).
  • مهدی شاه پرستی، محمد فرزی، منصور عارفیان، روزبه اسد و مهدی شرعی پور، "طراحی و ساخت یکسوساز کموتاسیون خط جریان بالا بر اساس تریستورهای موازی "، نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، سال 16،شماره-الف-4،صص246-239،زمستان 1397.

 

مقالات در مجامع ملی و بین­ المللی

 

  • M. Mohammadi and H. R. Sadegh Mohammadi, “Discriminant analysis methods comparison in I-vector space for speaker verification,” in Proc. 25th 9th International Symposium on Telecommunications, pp. 166-172, Tehran, Iran, 17-19 Dec 2018. (IST’2018).
  • جعفر جعفری بهنام، نویدرضا رفیع، علیرضا امیدخدا و محمدرضا نقاشان،" طراحی و ساخت ترانسفورماتور آزمایشگاهی400Kv/800KVA بدون تخلیه جزئی"، سی و سومین کنفرانس بین المللی برقPSC2018،1397.
  • حمیدرضا صادق محمدی، فراز ملک‌نیا، علی کاویانی، جعفر جعفری بهنام و محمدرضا نقاشان، “طراحی و ساخت سیستم پیشرفته پردازش و سنجش تخلیه جزئی”، مجموعه مقالات چهارمین  کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎های هوشمند، 7 ص.، تهران، 6-4 دی ماه 1397.
  • فاطمه مستأجر خیرخواه، حمیدرضا صادق محمدی و عبدالحسین شاهوردی، “بهبود  قطعه‌بندی تصاویر میکروسکوپی سلول‌های اسپرم در تراکم‌های متفاوت بر اساس الگوریتم آستانه‌یابی کیتلر ترکیبی”، مجموعه مقالات چهارمین  کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎های هوشمند، 6 ص.، تهران، 6-4 دی ماه 1397.
  • محسن محمدی و حمیدرضا صادق محمدی، “بهبود عملکرد سیستم مستقل از متن تصدیق هویت گوینده برای گفتار آلوده به نویز با ترکیب دو روش GMM-UBM و I-Vector PLDA”، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎های هوشمند، 7 ص.، تهران، 6-4 دی ماه 1397.
  • عباس توگلی، علیرضا امیدخدا، علی کاویانی و جعفر جعفری بهنام،" کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور آزمایشگاه توان بالا به روش کنترل لحظه کلیدزنی"، سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت (IPAPS2019)،1397.